Vyberte stránku

Obchodní podmínky – seminář

Článek I. – Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce https://www.smysluplnevztahy.cz/

Obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě vstupného na Seminář Michal a Michaely Bartošových „Adam a Eva: konečně na společné cestě“ pořádaný dne 25.5. 2019 (dále označované souhrnně slovem „seminář“).

 Tyto obchodní podmínky společnosti Michal Bartoš, Újezd 394/39, Praha 1 – Malá Strana, 118 00 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s příslušnými ustanovení mi zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé uzavřením smlouvy mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou ( dále jen „kupující“).

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Objednávkou semináře přijímáte, že jakékoliv použití informací ze semináře a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze zodpovědností kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej semináře s názvem „Adam a Eva: konečně na společné cestě“.

Kupující objednává vybrané produkty vyplněním elektronického formuláře na stránce s objednávkou.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje dodat kupujícímu na mailovou adresu potvrzení o zaplacení místa na semináři a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.smysluplnevztahy.cz/ a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

 Článek III. – Cena produktu, pokuty, faktury

Cena produktu: V souhrnu objednávky jsou uvedeny všechny aktuální ceny produktů v konečných cenách i včetně DPH v aktuální zákonné výši a včetně ceny za poštovné.

Faktura: Při potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu, po přijatí platby potom řádný daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o provedené koupi.

 Článek IV. – Forma a způsob platby, dodací podmínky

K platbě dochází jednorázově na základě odeslání objednávkového formuláře.

Možnost platby: bankovním převodem.

Dodání zboží: potvrzení o zaplacení místa na semináři bude zasláno mailem na adresu uvedenou při objednávce.                                                                                                                                            

Článek V. – Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo do 14 dnů od uskutečnění objednávky odstoupit od smlouvy.V případě, že se tak rozhodne, je povinen toto učinit elektronickou formou na adresu michal@smysluplnevztahy.cz s prohlášením, že odstupuje od smlouvy. Je rovněž povinen přiložit fakturu.

Prodávající zašle kupujícímu dobropis s částkou odpovídající kupní ceně knihy. Částka bude doručena nejpozději do 14 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy podléhá storno poplatku – viz článek VI. Storno poplatky.

Článek VI. – Storno poplatky

Storno poplatek z ceny vstupenky 20-9 dnů před akcí,  50% z ceny vstupenky.

Storno poplatek z ceny vstupenky 8 a méně dnů před akcí, 100% ceny vstupenky.

Článek VII. – Ochrana osobních údajů

Vaše údaje, především e-mailové adresy i jiné, jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů. Prodávající dělá vše pro to, aby svěřené údaje zabezpečil proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Celé znění ochrany osobních údajů kupující najde v Zásadách ochrany osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4. 4. 2019. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění.