Vyberte stránku

Obchodní podmínky

Článek I. – Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce https://www.smysluplnevztahy.cz/

Obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě a prodej tištěné knihy Smysluplné vztahy (dále označované souhrnně slovem „kniha“).

Tyto obchodní podmínky společnosti New Organic Production s.r.o, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 07390297, DIČ: CZ07390297, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300248 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s příslušnými ustanovení mi zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé uzavřením smlouvy mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou ( dále jen „kupující“).

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno, s výjimkou uvedenou přímo v knize.

Objednávkou této knihy přijímáte, že jakékoliv použití informací z knihy a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze zodpovědností kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost. V knize můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej knihy s názvem „Smysluplné vztahy“.

Kupující objednává vybrané produkty vyplněním elektronického formuláře na stránce s objednávkou.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje dodat kupujícímu na poštovní adresu tištěnou knihu a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.smysluplnevztahy.cz/ a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Článek III. – Cena produktu, pokuty, faktury

Cena produktu: V souhrnu objednávky jsou uvedeny všechny aktuální ceny produktů v konečných cenách i včetně DPH v aktuální zákonné výši a včetně ceny za poštovné.

Faktura: Při potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu, po přijatí platby potom řádný daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o provedené koupi.

Článek IV. – Forma a způsob platby, dodací podmínky

K platbě dochází jednorázově na základě odeslání objednávkového formuláře.

Možnost platby: bankovním převodem nebo platební  kartou.

Dodání zboží: kniha bude zaslána poštou na adresu uvedenou při objednávce.

Článek V. – Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího emailem na adrese michal@smysluplnevztahy.cz, prodávající zašle kupujícímu informace, jak postupovat.

Článek VI. – Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo do 14 dnů od uskutečnění objednávky odstoupit od smlouvy.V případě, že se tak rozhodne, je povinen toto učinit elektronickou formou na adresu michal@smysluplnevztahy.cz s prohlášením, že odstupuje od smlouvy. Je rovněž povinen přiložit fakturu.

Prodávající zašle kupujícímu dobropis s částkou odpovídající kupní ceně knihy. Částka bude doručena nejpozději do 14 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy.

Článek VII. – Ochrana osobních údajů

Vaše údaje, především e-mailové adresy i jiné, jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů. Prodávající dělá vše pro to, aby svěřené údaje zabezpečil proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Celé znění ochrany osobních údajů kupující najde v Zásadách ochrany osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 10. 2018. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění.